Konkurs "wyKOMBinuj kOło 2010"

Konkurs był rozgrywany w dniach 27-29 maja w godzinach 10:00-14:00. Zasady Konkursu były bardzo proste: każdego dnia uczestnik, który narysował najlepsze koło wygrywał bezprzewodową myszkę.

Wyniki pierwszego dnia Konkursu

27 maja w Konkursie "Wykombinuj kOło 2010" wzięło udział 66 osób. Wygrała Olga Jackowska, której gratulujemy uzyskanego wyniku.  wręczenie nagrody                   zwycięskie koło
Na powyższym rysunku kolorem niebieskim zaznaczono zarys koła idealnego, kolorem czerwonym punkty koła uwzględnione w czasie obliczeń, natomiast kolorem czarnym koło narysowane przez zwycięzczynie.Skan koła

Wyniki drugiego dnia Konkursu

28 maja w Konkursie "Wykombinuj kOło 2010" wygrał Andrzej Cieśla, który uzyskał wynik 96.6644%.
 wręczenie nagrody                   zwycięskie koło
Na powyższym rysunku kolorem niebieskim zaznaczono zarys koła idealnego, kolorem czerwonym punkty koła uwzględnione w czasie obliczeń, natomiast kolorem czarnym koło narysowane przez zwycięzczynie.Skan koła

Wyniki trzeciego dnia Konkursu

29 maja w Konkursie "Wykombinuj kOło 2010" wygrała Jolanta Socha, która uzyskała wynik 96.4541% .
zwycięskie koło
Na powyższym rysunku kolorem niebieskim zaznaczono zarys koła idealnego, kolorem czerwonym punkty koła uwzględnione w czasie obliczeń, natomiast kolorem czarnym koło narysowane przez zwycięzczynie.Skan koła

Regulamin konkursu

„wyKOMBinuj kOło 2010”

Organizator
§ 1

Organizatorem konkursu pod nazwą „wyKOMBinuj kOło 2010”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska zwane dalej „Organizatorem”.

Czas, miejsce i sposób przeprowadzenia Konkursu
§ 2

1. Konkurs odbędzie się w budynku Kuźni na terenie Politechniki Gdańskiej w dniach 27-29 maja 2010 r. w godzinach 10:00-14:00. Dopuszcza się przeniesienie stanowiska konkursowego przed budynek Kuźni przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
2. Konkurs każdego dnia będzie rozgrywany niezależnie. Po zakończeniu przyjmowania arkuszy konkursowych nastąpi ich sprawdzenie, a następnie ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród około godziny 15.00
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.wykombinujmost2010.pl (w zakładce „wyKOMBinuj kOło 2010”)

Uczestnicy i warunki uczestnictwa
§ 3

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto w godzinach jego trwania wypełni arkusz konkursowy oraz narysuje na nim koło.
2. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia, nazwiska na stronie internetowej i w materiałach prasowych.
3. Jeden Uczestnik może wypełnić jeden arkusz konkursowy.

Zadanie konkursowe
§ 4

1. Każdy uczestnik Konkursu ma za zadanie na arkuszu dostarczonym przez Organizatora narysować jednym ruchem ręki (bez odrywania flamastra od papieru) koło o środku zaznaczonym krzyżykiem i promieniu wskazywanym przez strzałkę.
2. Do narysowania koła Uczestnicy będą mogli użyć wyłącznie flamastra dostarczonego przez Organizatora.
3. Uczestnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie wyniku procentowego zdefiniowanego wzorem:
Wi=(R-dRi)/R*100% , gdzie:
Wi - wynik procentowy i-tego uczestnika;
R - promień wzorcowego koła wskazywany przez środek koła i koniec strzałki;
dRi - średnie odchylenie wartości promienia koła narysowanego przez i-tego uczestnika od wartości promienia wzorcowego.
4. Narysowane koło musi być zamknięte, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana, co będzie równoznaczne z uzyskaniem wyniku 0%.

Nagrody oraz ich przekazanie
§ 5

1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora.
2. Nagrodę w Konkursie każdego dnia otrzyma Uczestnik, którzy uzyska najwyższy wynik procentowy W, czyli narysuje najdoskonalsze koło.
3. W razie braku możliwości odbioru nagrody po ogłoszeniu wyników, zwycięzca będzie mógł ją odebrać w pokoju 163 GG w godzinach konsultacji.

Postanowienia końcowe
§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

DO POBRANIA

KONKURS Wykombinuj koło

Relacje z poprzednich edycji konkursu